Общи условия на уебсайт www.kiriltanev.com

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “КТ Консулт” ЕООД с ЕИК 204461114, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, ж.к. Меден Рудник, бл. 235, вх. 1, етаж 1, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.
www.kiriltanev.com е уебсайт за спорт и здраве. Съдържанието му включва статии за фитнес, суплементация, хранене и рецепти. Предлаганите услуги включват абонамент за достъп до информационното съдържани на сайта, съставяне на индивидуални хранителни и тренировъчни режими, както и закупуване на аксесоари с логото на Кирил Танев. Управлява се от администратор и се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на www.kiriltanev.com. Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: “КТ Консулт” ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ж.к. Меден Рудник, бл. 235, вх. 1, етаж 1.
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Бургас 8000, ж.к. Меден Рудник, бл. 235, вх. 1, етаж 1.
4. Данни за кореспонденция: гр. Бургас 8000, ж.к. Меден Рудник, бл. 235, вх. 1, етаж 1.
5. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
(1) Основните характеристики на Услугата са следните:
(2) Достъп до информационни ресурси, които се публикуват в уебсайта.
(3) Закупуване на хранителни и тренировъчни режими и аксесоари.
(4) Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.
(5) Предоставяне от Доставчика на безплатен и платен абонаментен достъп до услугите на сайта, а Ползвателите ги използват след заплащане на такса или абонамент и влизане в създадения от тях профил в сайта на Доставчика.
Чл. 4. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план, хранителен или тренировъчен режим, когато Услугата се предоставя възмездно.
(2) Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на страницата на Доставчика в Интернет.
Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Доставчика в страницата му в Интернет, когато Услугата се предоставя възмездно.
(3) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.
(4) Ползвателят е длъжен да заплати таксата за Услугата, указана в уебсайта на Доставчика.
(5) В случай, че Ползвателят не заплати таксата, регистрацията му за абонамент за сайта или закупуване на друга услуга се счита за невалидна и се третира като отказ от участие.
(6) Достъпни начини на плащане:
• Банков превод;
• Плащане чрез дебитна/кредитна карта (visa,maestro,mastercard);
• ePay.
(7) Ползвателят има право на пълно възстановяване на платените от него суми за Услугата при отказ от договора. Възстановяването се извършва по един от следните начини по избор на Ползвателя:
• възстановяване на парична сума не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Доставчикът е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора;
• предоставяне на кредитен ваучер за друга услуга, предлагана от Доставчика.
(8) Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя при първоначалната трансакция, освен ако Ползвателят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Ползвателя.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7 (1) Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.
(2) За да използва Услугата, Ползвателят следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.
(3) Паролата за отдалечен достъп се определя от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на Доставчика в Интернет, съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.
(4) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам”, “Регистрация” или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(5) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(6) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(7) В случай че за регистрация на Ползвателя за ползване на услугата се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.
Чл. 8 (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.kiriltanev.com/obshti-usloviq , заедно с всички изменения и допълнения в тях.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. В случай че Услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за използване на
Услугата, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Ползвателите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Ползвателя. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата от Ползвателя до момента на преустановяване на използването й.
(9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Чл. 9 (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.
(2) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.
(3) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.
Чл. 10 Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.
Чл. 11 (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.
(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.
Чл. 12 (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.kiriltanev.com/politika-zashtita-na-lichni-danni Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.
(4) Получателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.
Чл. 13 (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената “Процедура за забравени имена и пароли”, достъпна на адрес: www.kiriltanev.com

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 14 (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
(4) Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 15 Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:
• с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на предоставяне на Услугата;
• с прекратяване на регистрацията на Ползвателя за ползване на Услугата;
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.
• в случаите по чл. 9, ал. 3 от тези общи условия;
Чл. 16 Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 18 За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 19 Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 20  „КТ Консулт“ ЕООД единствено и само поддържа интернет сайта www.kiriltanev.com, като не носи отговорност при следните случаи:
– За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на „КТ Консулт“ ЕООД, или трети лица, подизпълнители в сайта „КТ Консулт“ ЕООД;
– За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките/услугите, закупени от Потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти, обявени в сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;
– За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени Потребители или трети лица, промотиращи и/или използващи услугите на интернет сайта, собственост на „КТ Консулт“ ЕООД;
– За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
– За всички вреди, причинени на Потребителите при предоставяне на услугата;
– Ако Потребителят забрави своя личен профил отворен на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
– За вредите, причинени от закупуването на стоки/услуги, оферирани чрез сайта www.kiriltanev.com и/или от действието/бездействието на продаващите ги търговци във връзка с предоставянето на задължителна информация на Потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите;

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.07.2016 г.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial